Podmienky kampane Cute & Kind


PRAVIDLÁ HRY O CENY
»CUTE & KIND«

ČLÁNOK 1: ORGANIZÁTOR
Organizátorom hry o ceny je Konverzija, d.o.o., Slovenčeva ulica 24, 1000 Ľubľana (ďalej len organizátor). Organizátor vedie hru o ceny a zabezpečuje žrebovanie.
ČLÁNOK 2: ÚČEL
Účelom hry o ceny je propagovať a vykonávať marketingovú komunikáciu značiek organizátora a nepriamo podporovať predaj.
ČLÁNOK 3: PODMIENKY A SPÔSOB SPOLUPRÁCE
Účasť na hre o ceny je možná od od 04.11.2022 do 30.11.2022 prostredníctvom webovej stránky www.pinkpanda.sk a prostredníctvom všetkých ostatných webových stránok vo vlastníctve organizátora.. Okrem zverejnenia na vyššie uvedenej webovej stránke je žrebovanie cien komunikované a inzerované aj v iných médiách.
Do hry o ceny sa môžete zapojiť nasledujúcimi spôsobmi:
 • Kliknutím na reklamnú správu zverejnenú na sociálnych sieťach organizátora azadaním presných údajov (meno, priezvisko, e-mailová adresa) do formuláru na internetových stránkach www.pinkpanda.sk
Jednotlivec sa môže zúčastniť hry o ceny raz.
Obmedzenia účasti:
 • Maloletí sa žrebovania o ceny nemôžu zúčastniť.
 • Žrebovania sa nemôžu zúčastniť zamestnanci a externí dodávatelia organizátora žrebovania alebo ich najbližší rodinní príslušníci.
 • Nerezidenti Slovenskej republiky sa nemôžu zúčastniť žrebovania o ceny. Výhercami ceny môžu byť iba osoby s bydliskom (daňovým číslom) v Slovenskej republike.

Účastníci hry o ceny si hradia všetky náklady spojené s účasťou v hre o ceny sami. Náklady na účasť zahŕňajú okrem iného:
 • náklady na prístup na internet,
 • náklady na prenos dát z internetu.

Účasťou v hre o ceny sa má za to, že účastník akceptuje tieto všeobecné podmienky účasti v hre o ceny a podmienky zverejnené na webovej stránke www.pinkpanda.sk.
ČLÁNOK 4: ZRUŠENIE ÚČASTI
Účastník môže kedykoľvek počas trvania žrebovania svoju účasť v žrebovaní zrušiť zaslaním správy na e-mailovú adresu [email protected] Po prijatí tejto správy je účastník vyradený z hry o ceny.
ČLÁNOK 5: CENY
Účastníci súťaže sa zúčastňujú žrebovania o ceny:
 • 27x balíček produktov v hodnote 120 € a darčeková poukážka na nákup v internetovom obchode www.pinkpanda.sk v hodnote 200 € (celková hodnota výhry je 320 €)

Jednotlivý účastník žrebovania môže získať iba jednu cenu, ak bol účastník vyžrebovaný dvakrát alebo viackrát získa len jednu cenu.
ČLÁNOK 6: VÝBER VÍŤAZOV
Za organizáciu, realizáciu a dohľad nad žrebovaním a žrebovaním výhercov je zodpovedná komisia zložená zo zástupcov organizátora výhernej hry.
Žrebovanie o ceny bude prebiehať každý deň žrebovania, a to v dopoludňajších hodinách pre prihlášky prijaté v predchádzajúci deň v sídle organizátora žrebovania. Žrebovanie výhercov sa uskutočňuje pomocou počítačového systému pomocou náhodného algoritmu, ktorý žrebuje výhercov zo všetkých zúčastnených. Denným výhercom je jedna osoba, ktorá sa prihlásila na účasť v hre o ceny prostredníctvom webovej stránky PinkPanda alebo ktorejkoľvek z webových stránok PinkPanda vlastnených organizátorom. Predseda komisie vyhotovuje zápisnicu, ktorá obsahuje zoznam výhercov. Zápisnicu schvaľujú a podpisujú všetci členovia komisie. Zápisnica sa uchováva jeden rok na adrese organizátora.
ČLÁNOK 7: ZVEREJNENIE VÝHERCOV
Výherca dostane oznámenie o výhre na svoju emailovú adresu, ktorú uviedol prostredníctvom formulára na webovej stránke.
Všetci výhercovia výslovne povoľujú zverejnenie svojho mena, priezviska a fotografií z prípadného udelenia výhry na webovej stránke organizátora, na jeho facebookovej stránke alebo v iných médiách a sociálnych sieťach, za čo nebude od organizátora žiadaná žiadna platba ani kompenzácia. Zároveň sa zriekajú práva kontrolovať, schvaľovať, namietať proti akémukoľvek použitiu materiálu, redakčnému výberu alebo vzhľadu materiálu.
Zoznam výhercov bude zverejnený na stránke www.pinkpanda.sk najneskôr do 24 hodín po vyžrebovaní jednotlivých denných výhier. Výsledky žrebovania o ceny sú konečné. Odvolanie proti nim nie je možné.
ČLÁNOK 8: PRIJATIE CENY A DAŇOVÉ ZODPOVEDNOSTI
Účastník ako výherca má nárok na výhru, ak mu organizátor oznámi výhru v dohodnutom termíne. Organizátor zašle výhercom ceny na fyzickú alebo e-mailovú adresu do 30 dní od skončenia žrebovania o ceny.
Pre účely oznámenia o prevzatí výhry výherca uvádza aj kontaktné telefónne číslo.
Ak výherca neposkytne požadované osobné údaje do 7 dní po obdržaní oznámenia o výhre, organizátor už nie je povinný výhru odovzdať. V týchto prípadoch (odmietnutie alebo predčasné poskytnutie požadovaných osobných údajov) je organizátor oslobodený od všetkých záväzkov voči výhercovi ceny vyplývajúcich z týchto pravidiel.
Ostatné prípadné daňové povinnosti a/alebo náklady súvisiace s výhrou si hradí výherca sám. Ak sa výherca výhry vzdá, nemá voči organizátorovi z titulu tejto výhernej hry žiadne nároky. Výsledky sú konečné a nie je možné sa odvolať.
ČLÁNOK 9: VŠEOBECNE O CENÁCH
Cenu nie je možné vymeniť za peňažný ekvivalent ceny ani za inú cenu. Výherca ceny si nemôže voči organizátorovi uplatniť žiadne nároky (napr. ohľadne kvality ceny, opravy chýb a pod.).
Prenesenie výhry na tretiu osobu nie je možný. Počas trvania žrebovania sú všetky promo kódy dočasne deaktivované okrem promo kódu Mystery Bag a bezplatnej dopravy.
V prípade uvedenia neúplných, nesprávnych alebo nepravdivých údajov (e-mailová adresa alebo iné osobné údaje) si organizátor vyhradzuje právo vylúčiť účastníka z hry o ceny.
Účastník stráca nárok na výhru, ak organizátor zistí, že:
 • účastník nesplnil podmienky účasti;
 • účastník porušil pravidlá a podmienky účasti v hre o ceny;
 • účastník si nechce plniť povinnosti v súlade s týmito podmienkami alebo osobitnými podmienkami zverejnenými na webovej stránke alebo ich nesplnil včas;
 • v prípade prihlásení: ak bolo prihlásenie akýmkoľvek spôsobom neadekvátne.

Organizátor má právo požadovať, aby výherca v určitej lehote a požadovaným spôsobom preukázal svoju totožnosť. Ak to výherca nebude chcieť urobiť, stráca aj nárok na výhru. V prípade, že účastník stratí nárok na výhru, organizátor rozhodne, či cenu udelí niekomu inému alebo nie.
ČLÁNOK 10: DÔVERNOSŤ, BEZPEČNOSŤ A POUŽÍVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Organizátor bude dôsledne chrániť osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov (ZVOP-1) (Úradný vestník Slovinskej republiky, č. 94/2007-UPB1), zákonom o elektronických komunikáciách (ZEKom) (Úradný vestník Slovinskej republiky, č. 13/2007-UPB1, 110/2009) a Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (ďalej len GDPR).
Podľa GDPR môže prevádzkovateľ osobných údajov spracúvať osobné údaje, ak je udelený osobný súhlas fyzickej osoby. Osobný súhlas je dobrovoľné vyhlásenie vôle fyzickej osoby, že jej osobné údaje môžu byť spracované na konkrétny účel, čo používateľ potvrdí v rámci odoslania prihlášky do hry o ceny stlačením tlačidla: ZÚČASTNIŤ SA HRY O CENY a súhlasiť so všeobecnými podmienkami výhernej hry.
Všeobecné podmienky hry o ceny obsahujú aj nasledujúce vyhlásenie:
 • „Potvrdzujem, že som oboznámený s pravidlami hry o ceny. Potvrdzujem, že mám viac ako 18 rokov. Povoľujem spoločnosti Konverzija, d.o.o. použiť moje osobné údaje na účely žrebovania o ceny. Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti na adresu [email protected] alebo poštou na adresu Konverzija, d.o.o., Slovenčeva ulica 24, 1000 Ľubľana, Slovinsko. Žrebovanie o ceny trvá od 04.11.2022 do 30.11.2022.“
Organizátor v úlohe manažéra použije osobné údaje získané od účastníkov výlučne na nasledujúce účely:
 • realizáciu žrebovania o ceny vo všetkých aspektoch
 • informovanie výhercov o výsledku žrebovania a odovzdaní cien (platí len pre výhercov)
 • vyhlásenie výhercov na webovej stránke hry o ceny (platí len pre výhercov)

Organizátor spracúva a chráni zhromaždené osobné údaje v súlade s platnou legislatívou v oblasti ochrany osobných údajov. Pri žrebovaní o ceny budú všetky osobné údaje starostlivo chránené a prístup k nim budú mať len zamestnanci, ktorí súhlasili s príslušnými povinnosťami mlčanlivosti.
Všetky údaje budú uložené v databáze spoločnosti Konverzija d.o.o. a/alebo so zmluvnými spracovateľmi osobných údajov. Organizátor zabezpečí, aby sa osobné údaje fyzickej osoby spracúvali výlučne na účely priebehu tohto žrebovania o ceny.
Organizátor nebude prenášať ani spracovávať osobné údaje mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) bez dodržania štandardných zmluvných doložiek o ochrane údajov (alebo iných podobných doložiek, ktoré môžu byť prípadne schválené Európskou komisiou).
Organizátor za žiadnych okolností získané osobné údaje nepostúpi ani nezverejní tretím osobám.
Získané osobné údaje sú uchovávané v súlade so zákonnou dobou alebo do zrušenia uchovávania osobných údajov účastníkom. Daňové číslo a daňové informácie výhercov sa uchováva po dobu 5 rokov od udelenia cien, prípadne po dobu, ktorú vyžaduje daňová legislatíva.
Účastník si je vedomý, že:
 • môže požiadať o prístup k svojim osobným údajom
 • môže požiadať o opravu nepresných osobných údajov
 • môže požiadať o vymazanie osobných údajov (právo byť zabudnutý), ak sú splnené podmienky uvedené v článku 17 GDPR, najmä v prípade odvolania súhlasu získaného so spracovaním osobných údajov na účely tohto žrebovania o ceny
 • môže požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov
 • môže požiadať o bezplatný prenos osobných údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte
 • môže podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov je v rozpore so všeobecným nariadením o ochrane údajov

Fyzická osoba môže podať žiadosť o uplatnenie práv z predchádzajúceho odseku alebo získať dodatočné informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov u oprávnenej osoby na ochranu údajov prostredníctvom e-mailovej adresy [email protected] alebo na adrese Konverzija, d.o.o., Slovenčeva ulica 24, 1000 Ľubľana, Slovinsko. Jednotlivec môže podať sťažnosť na spracúvanie osobných údajov, ktoré nie je v súlade s týmito všeobecnými podmienkami hry o ceny, u komisára pre informácie Slovinskej republiky.
ČLÁNOK 11: DOSTUPNOSŤ PRAVIDIEL
Tieto pravidlá sú k dispozícii na webovej stránke hry o ceny.
ČLÁNOK 12: REKLAMÁCIE A SŤAŽNOSTI
Všetky sťažnosti a reklamácie súvisiace s realizáciou výhernej hry vybavuje organizátor. V prípade opodstatnených reklamácií sa organizátor zaväzuje ich čo najskôr vyriešiť a upovedomiť o tom účastníka, prípadne ostatných účastníkov.
ČLÁNOK13: KOMISIA
Komisia sa skladá z dvoch členov:
 • Alen Mustedanagić Vovk (predseda komisie)
 • Žan Travnikar (člen komisie).

Komisia má tieto právomoci:
 • kontrola priebehu žrebovania o ceny a
 • určenie výhercov v súlade s týmito pravidlami hry o ceny.

O žrebovaní cien a výhercoch vyhotoví predseda komisie záznam, ktorý bude uchovávaný rok na adrese organizátora. Zápisnicu musia podpísať všetci členovia komisie.
Všetka komunikácia s účastníkmi prebieha prostredníctvom e-mailovej adresy a/alebo, ak sú tieto informácie dostupné, prostredníctvom ich telefónneho alebo mobilného čísla.
ČLÁNOK 14: ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Organizátor si vyhradzuje právo doplniť a zmeniť podmienky výhry v hre, ak si to vyžiadajú dôvody technického alebo obchodného charakteru alebo dôvody na strane verejnosti.
O všetkých zmenách a novinkách výhernej hry bude organizátor účastníkov priebežne informovať prostredníctvom oznamov na webovej stránke.
Organizátor sa zaväzuje urobiť všetko, čo je v jeho silách, aby žrebovanie cien prebehlo správne, pričom zodpovednosť nezahŕňa prípady vyššej moci. V prípade okolností, ktoré organizátor nemôže ovplyvniť (vyššia moc, logistické prekážky, technické problémy), môže organizátor žrebovanie o ceny zrušiť. Musí o tom informovať účastníkov. V takomto prípade účastníci nezodpovedajú za vzniknutú škodu. Rozhodnutie organizátora o všetkých otázkach súvisiacich s hrou o ceny alebo uplatňovaním pravidiel je konečné a vzťahuje sa na všetkých účastníkov.
Pravidlá sú záväzné pre organizátora, všetkých zamestnancov a iné osoby, ktoré sú akýmkoľvek spôsobom spojené s predajnou akciou a žrebovaním o ceny, ktoré je predmetom týchto pravidiel, ako aj pre účastníkov predajnej akcie (kupujúcich), ktorí súhlasia s nimi potvrdením týchto pravidiel.
Otázky a ďalšie informácie týkajúce sa hry o ceny môžete posielať na e-mailovú adresu: [email protected].
Ľubľana, 31.10.2022
Konverzija, d.o.o.
16. 11. 2022